CREDO-EXPERTO: Historie vína Vinná réva VITIS VINIFERA

Historie vína Vinná réva VITIS VINIFERA


V přírodě existuje 60 druhů liánovité rostliny VITIS. Vinná réva (VITIS VINIFERA) pochází z Trákie, oblast Araratu, dnešní Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie. Postupem času, vlivem prostředí a práce vinařů dnes registrujeme na 4000 odrůd, z toho je tak 200 vhodných pro výrobu vína.Vedle této vinné révy je VITIS LABRUSCA rodící velké plody vhodné k jídlu a réva liščí, původem z Kalifornie, z ní vyrobené víno má dehtovitou chuť, tzv. liščí odstín.

Archeologické nálezy nádob, mísidel a pomůcek dokazují výrobu vína 8 000 let před Kristem právě v oblasti Araratu, i když nálezy z oblasti Ženevského jezera datované až do roku 12 000 před Kristem nasvědčují, že i zde byla výroba vína známa.

První faktické zprávy a nálezy ve formě kreseb, obrazů hliněných tabulek pocházejí z bývalé Thrákie (prostor dnešního Bulharska a část Turecka) a jsou datovány dále jak rok 6 000 před Kristem. Odtud se víno šířilo do staré Mezopotámie, Persie (dnešní Írán - 5 400 - 6 000 př. K.) a Řecka kolem r. 5 000 před Kristem. Právě Řecko pozvedlo výrobu vína a umožnilo vínem obchodovat díky uzavírání amfor pryskyřicí, i když stopy pryskyřice na uzávěrech byly nalezeny i v perských vykopávkách staršího původu. Do Egypta se víno dostalo za pomoci Féničanů po moři a přes Palestinu tehdy kočujícími Židy někdy kolem roku 3 000 - 2 700 před Kristem. V hrobce faraóna NACHTA je na kresbách popsána stejná technologie užívaná dodnes ve VALDEPENAS ve Španělsku. Patronem egyptských vinařů byl bůh USIR. Egypťané měli zvláštní vztah k vínu. Víno považovali za nápoj pro otroky a nízký lid a zároveň tak pro nejvyšší kněze a faraóna. Střední vrstva konzumovala egyptský vynález - pivo.

Z vína vznikaly i další nápoje. Holanďané dali světu brandy, zahříváním zmenšovali objem vína z Bordeaux pro snazší dopravu a Angličané stvořili portské poté, co začali nakupovat krásná plná vína z Portugalska, která jim v místě vzniku velice chutnala, avšak nedokázali je dopravit do Anglie. Důvod byl jednoznačný, dlouhá cesta, vysoká teplota, vína nevydržela cestu a zlomila se. Tehdy vznikla zalihovaná vína. Do rozkvašeného moštu byla přidána vinná pálenka, obsah alkoholu byl zvednut nad 18 %, a tak vzniklo portské, madeira a jiné.

Samostatnou kapitolu v historii vína tvoří báje a pověsti. Prvním pěstitelem a opilým člověkem dle bible byl Noach (Noe). Už před potopou světa měl vize o nastávající katastrofě po požití vína, v těchto stavech hovořil s ptáky, zvířaty a Bohem. Bible v knihách Mojžíšových podrobně popisuje, jak po přistání na Araratu Noe vyklízel Archu, vše bylo v páru, a tu nalezl podivnou osamocenou rostlinu. Inu zasadil ji do úrodné půdy, neb vše, co archa zachránila, byla vůle boží. Po několika létech si všiml statné rostliny, ani keř, ani strom, avšak její plody byly velice lahodné. Posbíral je a uložil pod přístřešek do kamenné kádě jako jiné ovoce. Po několika dnech si vzpomněl a chtěl rodinu překvapit lahodným ovocem. Jaké však bylo jeho zklamání, když v kádi nalezl rozkvašenou šťávu. Pro libou vůni mu to nedalo a ochutnal a ochutnával. Jeho tři synové ho nalezli ve stavu, kdy obnažen tancoval a výskal. Starší dva synové se otce ujali, pláštěm skryli jeho nahotu a uložili na lože. Nejmladší Chám však otci vyčítal, jak nedůstojně se choval. Poté co se tatík Noe vyspal z opičky, pravil: za to, jak ses ke mně synu neuctivě choval, tví potomci budou otroky potomků tvých bratrů.

V Bibli je na mnoha místech popisováno, hlavně v knihách Mojžíšových, jak Židé, v té době kočovníci a pastevci, rozbíjeli stany a ženy měly za povinnost zabalit nádoby a mísidla na víno, aby přehnali svá stáda do jiných pastvin. Zároveň tak jsou v Bibli na mnoha místech kritizováni falešní proroci, neb neužívají mísidel vína, nýbrž víno čisté, neředěné požívají a pak nečistě se chovají. To se týkalo jistého času i krále Davida, když mu žena pohrdavě vyčítala, jak obnažen, s proroky tančil. A on ji za ty řeči zapudil. Nový zákon taktéž běžně hovoří o víně, případně ústy Ježíše kritizuje jeho nepřiměřenou konzumaci, avšak prosí a chválí jej ústy matky Marie o zázrak na svatbě v Káni galilejské.

Korán ve starších vydání kolem r. 1 300 - 1 500 taktéž hovoří běžně o požívání vína. Izmael, de facto prvorozený Abraháma z Egypťanky byl divoký lovec, a zvláště vášnivý po požití vína neředěného, jak často činil. Možná proto se při pozdějších redakcích Koránu vytratily všechny pasáže o víně a později dokonce se stalo požívání vína nábožensky závadné, možná z důvodu většího odlišení od křesťanů.

Řecké báje hovoří o tom, jak Bakchés přišel z Thrákie do Řecka a po cestě našel rostlinu. Inu uložil ji do ptačí kosti. Jak šel dál, rostlina sílila, musel ji přesadit do lví kosti, aby ji donesl. Ale rostlinka se měla čile k světu a po pár dnech lví kost byla malá. Tehdy nalezl Bakchés oslí hnát a v něm rostlinu přinesl do Řecka, kde ji zasadil. Řekové mu dali jméno Dionýsos a od těch dob se říká, první sklenka vína dává člověku křídla ptáka, druhá sílu lva a třetí z něj dělá osla.

Řekové v dobách své slávy zavedli pěstování vinné révy na jihu Itálie, kde byly řecké osady. S úpadkem Řecka nastupuje nová kultura Říma. S jeho dobyvačnou rozpínavostí přichází i zakládání vinic pro potřeby římských posádek v Galii, Germanii a dokonce i v Británii. Je archeologicky dokladováno, že se na těchto územích víno už vyrábělo, ale římská kultura přinesla nové pěstitelské a výrobní postupy a dala základ dnešním francouzským, potažmo evropským vínům. Římané mají boha vína, původní Bakchés se jmenuje Bakchus, odtud bakchanálie.

První písemná zmínka o rozvinutém pěstování vína na našem území je zápis v kronice z r. 874, jak kníže Svatopluk poslal českému panovníkovi Bořivojovi sud vína. Tomu tak zachutnalo, že se začal zajímat o pěstování vína. Avšak kulturu a rozvinutí českého a moravského vinohradnictví zajistil až Karel IV. Jsa odchován u francouzského dvora, přivedl mnichy vinohradníky a zakládal vinice. Nikdy v dějinách nebylo české vinohradnictví na takové evropské úrovni jako za dob Karla IV. Tehdy vznikl přísný zákon o pěstování vína, o způsobu jeho prodeje, bylo registrováno přes 5 000 ha vinic jen v českých zemích. V dnešní době je na území ČR 18 000 ha vinic, z toho 17 200 na Moravě a 800 ha v Čechách.

Vinná réva je ekologicky důležitou rostlinou. Na stejné ploše dává 4 x více kyslíku než vzrostlý les. Uprostřed vinice roste až 10 x více druhů rostlin než na loukách a pastvinách, z toho mnoho chráněných. Některá literatura uvádí 4 násobek, jiná až 8 násobek živočichů než na běžné louce či pastvině. Důvod je jednoduchý a ve Francii na to začátkem 80. let přišli. Vinná réva je specifická a víno z ní má charakter jedině tehdy, roste-li v čisté přírodě. Když chtěli ve Francii zvednout produkci a chemicky přihnojili, veškerá vína se zjednodušila a ztratila charakter, v podstatě šlo odlišit dvě odrůdy a to bílé a červené. Velice rychle se vrátili k původním postupům, a zvolili cestu špičkové kvality za vyšší cenu. V té době italští vinaři využili momentálního nedostatku a začali balit vína i do tetrapaků, hlavně aby mohli zvednout výrobu a snížit cenu na konečného spotřebitele. Výsledkem je, že vyšší společenská úroveň vyžaduje postavit na stůl láhev francouzského, byť na úrovni vin de pay, přestože mezi vinaři je na předním místě uznáváno italské Barolo, Barbaresco, které se vyrábějí z odrůdy NEBBIOLO. I na tomto ryze ekonomickém příkladě lze demonstrovat, že vinař je člověk, který víno ochutnává a málokdy sáhne po třetí skleničce, jsa si vědom přísloví, že člověka vinice oblékne nebo svlékne.

Charakter podle odrůdy

Rulandské bílé - lehké - víno básníků, malířů

Odrůda vyžaduje lehčí hlinitopísčité půdy, snáší i nad 15 % vápence (CaCO3), pro vyzrání v kvalitě postačuje 1800 světelných hodin. Stejně tak člověk. Tvořivá myšlenka lehkého svěžího, bystrého ducha, rychle zachytitelná. Štíhlá mladistvá postava až těkající ve společnosti.

Rulandské šedé - středně těžké - víno spisovatelů

Odrůda snáší i lehčí půdy, ale pro její správný vývoj spíše lečí hnědozemě, s obsahem vápence 10 - 15 %, ne chudé na živiny, vyžaduje středně úživné půdy, 1800 - 2000 světelných hodin. S ohledem na zpracování do 60 % moštu z objemu hroznů vyšší procento odpadu. Člověk této odrůdy je tvořivý, cílevědomý, klidný, působí dojmem uspořádaných myšlenek, neboť vše, co řekne, má předem promyšleno a od odpadu oproštěno. Okamžitý nápad dokáže cíleně rozpracovat a zhodnotit v průběhu času. Ušlechtilá dáma, viditelná a uznávaná ve společnosti, přesto že to nevyžaduje, ani nedává najevo své přednosti a svůj společenský význam.

Rulandské modré - středně těžké - víno malířů a sochařů

Odrůda vyžaduje plnější půdy, bohaté hnědozemě až černozem, vyšší obsah vápence způsobí, že víno je příliš tvrdé a vyžaduje delší i několikaleté lahvové zrání pro zjemnění tříslovin. Stejně tak sochař. Tvůrčí nápad musí fyzickou silou zdolat, s odstupem času dotvořit a zušlechtit. Krom tvůrčích myšlenek musí vládnout trpělivostí, pečlivostí a fyzickou silou. Žije s vědomím, že vše je jenom jednou a v originále, že nic nejde vrátit. Člověk, který ve společnosti i vyslechne cizí názory, dokáže se k nim objektivně vyjádřit ale s plným vědomím svým i ostatních, že jeho názor je ten správný a jediný a ostatní jsou zajímavé a diskutabilní.

Chardonnay - lehké víno - víno umělců

Odrůda je příbuzná burgundským, ze kterých vznikla. Obecně burgundská vína - vína umělců

Světlejší půdy, středně úživné, i s vyšším vápencem. Téměř dokonalé víno. Všem vyhovující, líbivé, stvořeno pro dokonalou krásu, asi 60 % bílého ve světě se pěstuje Chardonnay. Člověk dokonalých tvarů, i za cenu plastických operací, se širokým zaměřením vědomostí. Pozor na hloubku myšlenek, ta za cenu dokonalosti trochu schází. Krásná vzdělaná žena, uznávaná a viditelná ve společnosti, avšak s tím tónem, že občas příliš nahlas souhlasí s tím, že je krásná a chytrá a dokonce to i ráda dává najevo sama od sebe.

Ryzlink rýnský – král vín. Vitis vinifera silvestris – réva lesní.

Buket rozkvetlá lípa a med na štěrkopísku s tónem nafty. Nejušlechtilejší odrůda.

Geneticky nejstarší odrůda na světě. Všechny ostatní odrůdy jsou klony Vitis vinifera – réva vinná. Už staří Keltové zpracovávali její plody. Ve vykopávkách v oblasti Ženevského jezera, asi 12 000 let, byly nalezeny zbytky zpracované révy lesní stejně tak v oblasti Porýní, odkud se zřejmě rozšířila po Evropě. Velmi tvrdá odrůda snášející tvrdé mrazy i prudké změny počasí. V roce 1986 na Silvestra bylo přes den 15 stupňů, na Nový rok -20. Vymrzlo 80 % vinohradů, tam kde byl ryzlink byly ztráty zanedbatelné. Vyžaduje písčité až štěrkopísčité půdy. V těžších a plnějších půdách dává sice pěkná vína, ale s nízkým charakterem, přílíš kulatá a matoucí. Tato odrůda dává svěží pěkná vína s pikantní kyselinkou, která se dají velmi dlouho archivovat. V roce 1998 byla otevřena jedna ze dvou lahví v německém muzeu vín z roku 1540. Bylo shledáno, že obsah je velice příjemný a pitelný. Třetí láhev vlastní sklepmistr anglické královny.

Člověk – tak jak nazval tuto odrůdu francouzský král Ludvík XIV. král vín. Jeho názory a postoje mění dobu a lidi. O jeho pravdách se nediskutuje. Přežil a dokázal. Má přirozený respekt. I největší nevědomec řekne opatrně „já ryzlinky nemusím“, pak se přizná, že z vína má nejraději pivo.

Veltlínské zelené – Gruner Veltliner – příjemný milec. Hlavní rakouská odrůda

Oblíbená bílá odrůda. Její charakter tvoří hlinitopísčité půdy, kdy má buket po zeleném jablku, je-li pěstována na hnědozemích je buket po letničkách, nalézá-li se spraš v podloží je jeho buket matoucí do lípy a medu. Na prvohorních půdách Znojemska má kořenitou mandlovou chuť. V tvrdších půdách dává vína s vyšší kyselinou. Patří mezi odrůdy spolehlivé, bujně rostoucí, pro začínající vinaře vhodná odrůda. Z této odrůdy lze vyrábět i přívlastková vína, avšak výsledek není tak markantní. Vyniká v pozdním sběru, přívlastky nad výběr z hroznů jsou těžko rozpoznatelné. Víno je poměrně neutrální, je dobré ale nikdy ne „veliké“.

Člověk – společenský, přátelský, ale málo ambiciózní. Nemá rád výrazné životní změny, reaguje na ně nepřiměřeně.

Tramín – Gewurztraminer - veselé víno. Vitis aminea

Tato odrůda přišla do Evropy spolu s římskými vojáky, její název a původ se odvozuje od italské vesnice Termeno (Tramin). Velmi oblíbená odrůda. Dává plná, kulatá až tělnatá vína s tónem růže a zázvoru, společensky oblíbená, všichni ho ocení, všechny uspokojí. Odrůda snáší snad všechna podloží vhodná pro bílá vína krom štěrkovitých půd, pak je příliš tvrdé víno.

Člověk – velmi oblíbený, dalo by říci, že jeho vzorem je herec Menšík. Každý ho rád vidí. Spolehlivý a veselý zaměstnanec, který svým fortelem a zábavnou formou umí stmelit kolektiv, přesto si nečiní vůdčí zásluhy, oblíbený a vítaný společník, který dokáže vyvolat a udržet zábavu jen tak mimochodem, jakoby na odchodu. Lehce se vyzná, rychle chápe, dalo by se říci, že není nic, co by ho zaskočilo. Stačí, že se zasměje a je jasno.

Pálava - Česká odrůda vznikla skřížením Tramínu a Müller-Thurgau

Po aromatické stránce je velmi podobná Tramínu s vyšší kyselinkou. Tato odrůda se těší mimořádné pozornosti jak u nás, tak v zahraničí.

Člověk – tak jak jde charakter těchto dvou vín, tak jde charakter člověka.

Sauvignon blanc - proměnlivé víno

Tato odrůda dává plná vysoce aromatická vína, na světlých půdách písčitých, hlinitopísčitých s vyšším obsahem vápence je buket výrazně po kopřivách, zvláště pak mladá vína, člověku přijde, že snad tam ty kopřivy namačkali. Na plnějších půdách je buket u mladých vín kopřivy a angrešt. Výrazný znak této odrůdy je vývojová proměnlivost. Mladá vína – kopřivy, 3-5 let – angrešt, starší – od nezralých až po přezrálé broskve. Tento proces je nevyzpytatelný. Obecně platí: čím tmavší půdy, tím dříve do broskví, ale stane se, že už mladé víno je broskvové. Další zajímavost je oblíbenost: 30 % lidí jej miluje, ostatní jej nesnáší. Víno pro určitého člověka, nikoli do společnosti.

Člověk – stejně tak proměnlivý. Nikdy nevíte, jak se zachová v příštím okamžiku, jak se ráno probudí. Povaha jednotlivce vysoce rozporuplná od depresivního introverta po hýřícího extroverta.

Müller Thurgau – Riesling Sylvaner – Rivaner - spolehlivé víno

opomenutý nejznámější kříženec na světě švýcarského šlechtitele profesora Müllera, pocházejícího z kantonu Thurgau, po jeho odchodu z německé šlechtitelské stanice jeho žák přivedl tuto odrůdu do světa. Dává pravidelné a bohaté úrody, víno má buket muškátu a broskve s tónem zemitosti (rýpané zahrádky). Víno vždy příjemně pitelné, ale k vyšším přívlastkům nevhodné. Jedno z mála vín, které se dá ošidit. V dobách minulých, kdy socialismus trpěl samozásobitelností, se běžně toto víno dolilo vodou, dodal řepný cukr a nechalo se znovu překvasit. Kupodivu výsledek byl pitelný, ale tón zemitosti se vytratil. To dnešního konzumenta překvapí.

Člověk – spolehlivý pracant – zaměstnanec. Svěřené úkoly tiše a perfektně zvládá, poradí si, i když není vše dle normy, ale fantazii pro vlastní tvorbu nemá. V kolektivu nevyniká ambicemi, ale spolehlivostí, proto bývá v ranku přeskakován a využíván. Přesto je s ním počítáno.

Ryzlink vlašský – Riesling Italico, graševina - oblíbenec

Podle ampelografa R. Goetha pochází zřejmě z Francie z oblasi Chanpagne u Remeše. Odtud byl přenesen do Rakouska. Réva středního vzrůstu, dostatečně mrazuvzdorná, zrání hroznů velmi pozdní, cukernatost stoupne dramaticky až koncem října, pak jsou vynikající pozdní sběry, výběry a botritické sběry. Dominantní buket – hrozno. Jediná odrůda, která voní po hroznu. Na tmavších půdách se vyznačuje rozkvetlou loukou a tropickou kyselkou. Tvoří základ ke kupážím, je vhodné pro výrobu šumivých vín.

Člověk – zapadne do každého kolektivu. Manuálně zručný, intelektuálně tvořivý. Dostatečně samostatný, přispůsobivý. V kolektivu nevyniká ambicemi, ale má dar stmelovat. Byť nerozhoduje, jeho názor má váhu.

Sylvánské zelené – Sylvaner – starý sedlák

Tato odrůda je pomalu vytlačována Müller Thurgau (Německo) a Neuburské (Morava). Na území Franků poblíž Würzburku produkuje velmi žádaná vína s minerálním charakterem typickým pro tuto oblast.

Člověk – spolehlivý samostatný tahoun. Má problém. Těžko mění názor, drží se zvyků a tradic. Pozdě a smutně zjišťuje, že už dávno není v kurzu.

Neuburské – Neuburger – tvořivý sedlák

Pochází z Dolních Rakous, vzniklo křížením Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Dává hojnou sklizeň. Buket rozkvetlého sadu s tónem medu. Příjemně kulaté, pitelné.

Člověk – byť dbalý podstaty a tradic, je přispůsobivý novým věcem. Snaží se vyjít s dobou, i když ne vždy ji chápe.

Veltlínské červené rané (Babovina) – Fruhroter Veltliner – líbivé.

Raná odrůda vhodná pro zahrádkaře. Pěkný vzrůst a list, hrozno je vhodné i ke konzumaci – nehořkne, víno pitelné lahodné, nemá dlouhou životnost a brzy oxiduje. Buket je rozkvetlá lípa se sladkým tónem zralých jablek. V chuti jemná lahodná kyselinka.

Člověk – těžko definovat. Představa je: sešlost starších dam u zákusku, které si chtějí popovídat, trošku zhřešit u skleničky lahodného vína a hurá domů.

Irsay Oliver – maďarská odrůda

Brzy uzrává a hrozny jsou vhodné i jako stolní. Vysoce aromatické muškátové víno se spožděnou kyselkou. Bývá zneužíván do známkových vín pro dotažení buketu a chuti.

Muškát Ottonel

Původem z Francie, údolí řeky Loiry, pravděpodobně kříženec Chasseas (Chrupka) a Muscat de Saumur. Dnes ustupuje MOPRu, který je pěstitelsky méně náročný. Velmi aromatické muškátové víno.

Muškát moravský (MOPR) – česká odrůda

Vznikl křížením Muškát Ottonel s rakouskou odrůdou Prachtraube, odtud MOPR. Velmi rychle se jeho pěstování rozšiřuje i díky tomu, že rychleji dozrává. Velmi aromatické muškátové víno.
Člověk – typický manekýn, narcis. Líbivý až sebelíbivý, dokud slyší chválu své osoby, kamkoli vstoupí, tak je velice milý a příjemný společník, byť mluví jen o sobě. Ale jakmile získá pocit, že není středem pozornosti, stane se pichlavým, až urážejícím společníkem.

Frankovka – Blau frankisch – sekretářka

Vysoce ceněná odrůda v našich zemích, vhodná pro zrání v lahvi nebo v barikových sudech. Buket ostružiny s tónem skořice.

Člověk – spolehlivá sekretářka. Ráno(?) přijde šéf do práce a právě pro něj zalévá kávu. Po chvíli se rozhodne. že bude diktovat dopis – stojí před ním s notesem a tužkou, napadne ho, co dělají s jeho autem v servisu, právě mu oznamuje, že volala do servisu a …, vzpomene si, že má dnes výročí svatby, jen co si vzdechne, ptá se, jestli bude své výročí (kolikáté) slavit doma, anebo mu má zamluvit stůl v restauraci s tím, že jeho ženě se líbí ty a ty květiny, které pro něho právě zamluvila. Prostě poklad, avšak nemá moc fantazie.

Svatovavřinecké – St. Laurent – předbíháček

Původem z Alsaska, jedná se o mutaci Pinot Noir. Produkuje hebká sametová vína hluboké barvy vůní povidel s tónem černého rybízu. Tato odrůda byla v mimulosti svatomartinským vínem. Všichni znali beuolies, ale v Čechách nikdo nevěděl, co je svatomartinské. Vyznačuje se rychlým čiřením a na svatého Martina se dá pít mladé víno.

Člověk – ve všem pořád napřed. A snad proto mu nechce dav věřit. Když se kolektiv rozhodne, že se pojede na poznávací zájezd, on hlásí, že už tam byl a jak to tam vypadá. Když padne rozhodnutí, že se něco udělá, už ví, jak a co pro to konkrétně udělat. Ale nikdo mu nechce naslouchat, nenechají si poradit, přestože má pravdu a zkušenost. Prostě už tam byl, už to dělal, snaží se poradit, pomoci, ale dav mu nenaslouchá. Protože tam ještě nedospěl.

Zweigeltrebe – vytěžovatel

V roce 1958 doktor Zweigel, Rakušan, na podnož Frankovky narouboval „otce“ Vavřince. Nová odrůda jako by vytěžila z rodičů to nejlepší. Snáší i světlejší půdy, dává plná hebká vína, mladá mají tvrdší tříslovinu (jsou astrigentní), která časem zjemní. Buket černého rybízu. Je odolná plísním a mrazu. Vhodná na klarety.

Člověk – rozumový typ. Pořádkumilovný, zručný, až všeuměl, člověk, který má pozorovací talent. Jde kolem řemeslníka, jehož práci nedělal, ba ani o ní nevěděl, bude jej chvilku pozorovat, a nejen že tu práci už bude umět, ale je schopen případně na místě tomu řemeslníkovi poradit, jak to dělat lépe. Ve své dílně má pořádek, spíše bude mít tři (a více) dílny, aby mohl rozdělit nářadí podle oboru. Příliš realistický člověk, který tak trochu postrádá fantazii. I v umělecké společnosti se bude bavit o své práci.

André – moravským vinařům se nová odrůda Zweigeltrebe líbila, ale nechtěli ji převzít, protože doktor Zweigel byl fašista. V roce 1960 obrátili roubování. Otec Frankovka, podnož Vavřinec, obdoba Zweigeltrebe.

Modrý Portugal – Blau Burgunder – snaživec, ukřivděnec

Původem rakouská odrůda, vyžaduje úrodné hnědozemě, případně černozemě. V případě vysokého obsahu vápence se nepříjemně zvedá kyselinka. Velmi plodná odrůda s pěkným olistěním, bohatého vzrůstu vhodná k pergole nebo jako živý plot. Je však poměrně málo mrazuvzdorná. Vyžaduje důsledný řez a prostříhávání hroznů pro snížení úrody, aby zůstala zachována kvalita vína. V případě, že jej nechá vinař zarodit, je víno prázdné, řídké, až vodové. Toto se nedá nijak opravit, ani ležením na sudu či lahvovým zráním. Patří mezi svatomartinská vína. Výrazný buket bobulového ovoce s tónem chleboviny.

Člověk – vyloženě vyžaduje dozor, aby se příliš nesnažil. Svěřený úkol perfektně splní, ale ve snaze zavděčit se přidá něco navíc a celé dílo pokazí. Přitom má pocit křivdy, že se tak snažil. Sám nedokáže odhadnout, kdy je dílo hotovo a nedávat nic navíc.

Cabernet Moravia (Cabernet Franc)

Oblíbená francouzská odrůda, byť červená, pro svoji svěžest a pikantnost.

Povahou lze přirovnat k milé společnici bez rizika, ke které se člověk rád vrací.

Cabernet Sauvignon – Petit Cabernet - ředitel

Francouzská odrůda pocházející z oblasti Bordeaux, vyžadující plné úživné hnědo a černozemě, dostatek světelných hodin a tepla. Dává plná vína bohatá na třísloviny, antokyany a kyseliny, což způsobuje, že víno pomalu zraje a vyžaduje školení v sudech. Jeho aristokratická koncentrace višní, zralého černého rybízu, cedrového dřeva a fialek dává signál i při degustaci naslepo. Neposuzuje se spolu s jinými víny, vždy samo o sobě. Ve světě se pěstuje 40 % CS z červených vín. Je základem do kupáží stejně tak cuveé. V případě pěstování v horších podmínkách jak půdních, tak klimatických dává tvrdá vína, avšak ležením v sudu či lahvovým zráním zjemní a získají na kvalitě.

Člověk – dominantní vůdčí typ. Nepotřebuje lidi, aby se jim zavděčil nebo se s nimi přátelil. On lidem poroučí, potřebuje je, aby plnili jeho příkazy. Je nezávislý, respektovaný. Rozhoduje a řídí.

Merlot – pan farář

Francouzská odrůda dávající plná těžká vína s plnou tříslovinou a velmi nízkou kyselinkou, jedno z nejváženějších a nejdražších vín. Buket švestových povidel, lehce drhne, s pavím chvostem (chuťovou pamětí). I několik hodin po jídle se chuťově připomíná. Běžně se kupážuje s Cabernetem. Vyhraněný výraz Cabernetu zjemní hebkou tříslovinou. Vyžaduje plné půdy a teplo. Vyznačuje se nejvyšším obsahem antioxidantů mezi víny. Je doporučována léčiteli. Ti také v tomto víně nakládají různé byliny.

Antioxidanty vznikají v révě jako ochrana před nemocemi plísňového charakteru stejně jako propolis u stromů, který sbírají včely k léčení roje. Antioxidanty jsou hydrofobní, jejich nosič je alkohol. Nejvíce je jich v cibuli, česneku a pórku, ale jak vstoupí, tak odejdou. Je nutno přidat nosič – decinku aperitivu. Vzorem je jih Francie. K těžkým jídlům, jako husí játra v sádle, těžké sýry, popíjejí těžká červená vína. Kouří těžké cigarety, nejtěžší sport je petangue, přesto se na rozdíl od sportujících abstinentních Američanů dožívají vysokého věku bez infarktu.

Člověk – jak pan farář či psycholog. Lidé ho vyhledávají, když mají bolest na duši, vyzpovídají se, vypláčou a po pokání zas hurá do světa a zapomenou. Kupodivu jako k Merlotu se najednou přikloní přirozeně lidé, u kterých začíná či probíhá nějaká nemoc, přestože jsou třeba příznivci bílých vín. A po nemoci zpět za svým. Je velmi málo lidí dávajících trvale přednost Merlotu. Tak pěkné víno s laskavou duší, a stále skromně a tiše v pozadí.

Shiraz - Syrah – sarkastický ironik

Tato odrůda vyžaduje plné slunce, dává vína s buketem švestky a přezrálého tmavého ovoce jako borůvky a maliny, s tónem bílého pepře, čerstvě pražené kávy a čokolády. Zato jak lahodně zavoní a zachutná, v dochuti se projeví výrazná kyselinka a tvrdší tříslovina. Vyznačuje se až pavím chvostem, je vhodná k výraznější úpravě zvěřiny.

Člověk – rád se k němu navrátím, ale pozdě si vzpomenu, proč jsem posledně odešel.

Odrůdy vín

Ryzlink vlašský - Riesling Italico, Laski Rizlink, Graševina, Olasz Rizlink

Podle ampelografa R. Goetha pochází zřejmě z Francie, z oblasti Champagne u Remeše, odtud byl přenesen do Rakouska. Pravdou je, že dnes směrem na sever a na západ od Alp se nedochoval jediný keř této odrůdy. Je to réva středního vzrůstu a dostatečně mrazuvzdorná. Zrání hroznů je velmi pozdní a cukernatost stoupne dramaticky koncem října či začátkem listopadu. V teplém mikroklimatu je možné sklízet hrozny velmi pozdě a vyrábět pozdní sběry a výběry. V Rakouské oblasti Burgenland u Neziderského jezera provádějí botrytický sběr, vína jsou velmi podobná vínům z oblasti Sauternes v Bordeaux. Tato odrůda je velmi vhodná pro výrobu šumivých vín. Buket rozkvetlá louka a tropická kyselka. Lehké předkrmy a lehká úprava ryb.

Veltlínské zelené - Gruner Veltliner, Grunmuskateller, Weissgipfler, Zleni Veltinač, Veltini

Hlavní rakouská odrůda. Je středního vzrůstu a její velké hrozny s menšími zelenými až zelenožlutými bobulemi dozrávají relativně pozdě. Víno je poměrně neutrální, je dobré, ale nikdy ne „veliké“. Má vyšší obsah kyselin a střední tělnatost. Na prvohorních půdách Znojemska má kořenitou mandlovou chuť, na spraších má jemnou vůni po lipovině a medu. Běžně barva zelenkavá, vůně ovocitá po zeleném jablku. Studená masa, hovězí, neutrální omáčky.

Müller-Thurgau - Riesling-Sylvaner, Rivaner, Rizlink- szilvani.

Nejznámější kříženec na světě, který se rychle šířil pro ranější zrání, pravidelné a bohaté úrody, nízký obsah kyselin a jemné aroma s tónem muškátu a tónem broskve. Ryby a bílé sýry.

Ryzlink rýnský - Riesling, Rhine Rieslink, Weisser Riesling, Johannisberger, Hochheimer, Rheingauer.

Nejušlechtilejší odrůda produkující bílá vína. Má německý původ, odborníci se shodují v tom, že je přímým potomkem divoké lesní révy (Vitis vinifera silvestris) pocházející z Porýní. Ryzlink je charakteristický svým tmavým dřevem, které dobře vyzrává, typické jsou rýhy v kůře, odrůda je náchylná na „sprchávání“. Je nejodolnější odrůdou proti mrazu. Víno vyniká jemností a komplexní vůní citrusového ovoce, kvetoucí lípy s příchutí medu a výparem nafty, na patře pak nevtíravým, avšak dlouhotrvajícím dozníváním. Predikátní (přívlastková) vína se těší vysokému potenciálu, dlouholeté životnosti, která trvá až několik desítek let, nejstarší ryzlink pochází z r. 1540 a dodnes jsou uschovány dvě lahve, jedna v německém muzeu, druhou vlastní sklepmistr královny Alžběty II. Předkrmy, lehké úpravy ryb, drůbeže a telecí.

Chardonnay - Pinot Chardonnay, Chardennet, Chardenai, Chaudenai, Beaunois, Maconnais, Epinette, Melon d´Arbois.

Tato odrůda má snad nejlepší kombinace. Vinohradník ji rád pěstuje, vinař z ní rád vyrábí víno, které my rádi pijeme. 60 % produkce bílého vína ve světě je Chardonnay. Přední světoví vinaři jsou názoru, že v nejhorším případě se z ní vyrobí vína pitelná, v nejlepším vína vynikající. Buket nazrálých jablk a lístkových ořechů. Masitá jídla s výraznější úpravou.

Rulandské bílé - Pinot Blanc, Weissburgunder, Clevner, Pinot Bianco, Pineau Blanc, Chasselas Dorato, Feherburgundi, Roučí bílé

U nás se pěstuje od nepaměti, byla zřejmě dovezena z Burgundska cisterciáky. Ampelograficky se od Chardonnay rozeznává hlavně tvarem listů, ačkoli mají identický tvar, list Chardonnay je lysý, bez listové čepele, zatímco list Rulandského lysý není. Vína z něj vyrobená dosahují výjimečné lahvové zralosti, která se těší velké oblibě, zvláště pak vyniká typ „sur lie“. Medová vůně do chleboviny s tónem jabloňového květu. Jemná jídla z ryb a světlá masa.

Rulandské šedé - Pinot Gris, Pinot Beurot, Tokay d´Alsace, Malvoisie, Grauer Burgunder, Rulander, Grauklevner, Pinot Grigio, Szurkebárát, Roučí šedé

Tato burgundská odrůda vznikla pupencovou mutací z Pinot Noir (Rulandské modré). Má menší hrozny s šedomodrou slupkou, které se musejí rychle zpracovávat, aby nemělo víno narůžovělou barvu. Nejlépe se mu daří v Alsasku (Francie) a v oblasti Burgenland (Rakousko), kde bývá často napadeno Botrytis cinerea. Pomerančově medová vůně. Hutnější úprava drůbeže a hutnější polévky.

Tramín - Gewurztraminer, Rotclevner, Rousselet, Edeltraube, Traminer Musqué, Savagnin Rosé, Roter Traminer, Tramini

Jedna z nestarších kulturních odrůd pěstována už ve starém Římě pod názvem Vitis aminea. Po Evropě se rozšířil z obce Termeno (Tramin). Tělnaté plné víno, výrazně kořeněná vůně s tónem růže a zázvoru. Aperitiv k předkrmům, husí játra a sýry s modrou plísní, moučníky. Na závěr hostiny k meditaci.

Sauvignon - Sauvignon blanc, Fumé Blanc, Gentin a Romorantin, Surin, Savagnin Musqué, Muskat-Silvaner

Pochází z oblasti Bordeaux, odrůda bujného vzrůstu, s nízkou mrazuodolností. Víno vysoce aromatické, které mění během vývoje buket od výrazného kopřivového s tónem listu černého rybízu, přes angrešt či angreštový kompot (tón sladkosti) až po zrající či přezrálé broskve. Jako aperitiv ke kořeněným jídlům, těstoviny s rybí omáčkou.

Sylvánské zelené - Sylvaner, Silvaner, Frankenriesling, Gentil Vert, Picardon Blanc, Gamay Blanc, Gros Rhin, Zoldsilváni, Sonoma Riesling, Monterey Riesling

Tato odrůda je pomalu vytlačována Müller-Thurgau (Německo) a Neuburské (Morava). Na území Franků poblíž Würzburgu produkuje velmi žádaná vína s minerálním charakterem typickým pro tuto oblast. V Česku je jen 0,2 % plochy vinic s touto odrůdou (Valtice a Roudnice).

Neuburské - Neuburger, Najburk

Pochází z dolních Rakous a vzniklo křížením Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Dává hojnou sklizeň. Buket rozkvetlého sadu s tónem medu. Bílé sýry, zeleninové polévky, vařené maso.

Veltlínské červené rané - Večerka, Fruhroter Veltliner, Malvoisie Rosé, Malvoisie Rouge d´Italie, Roter Malvasier.

Raná odrůda původem z Rakouska s přezdívkou Babovina. Víno je pitelné, nemá dlouhou životnost a brzy oxiduje. Lipová vůně se sladkým tónem zralých jablek.

Pálava - česká odrůda

Vznikla křížením Tramínu a Müller-Thurgau. Po aromatické stránce se velmi podobá Tramínu, ale má vyšší kyselinu. Tato odrůda se těší mimořádné pozornosti jak u nás, tak v zahraničí.

Muškát moravský - česká odrůda

Vznikl křížením Muškát Ottonel s rakouskou odrůdou Prachtraube, odtud název MOPR. Velmi rychle se rozšířil po všech našich vinicích. Buket výrazně muškátový. Vhodný k dezertům a jemným paštikám.

Muškát Ottonel - Muskat Ottonel, Muskotáty, Muscadel Ottonel

Původ Francie, údolí řeky Loiry, pravděpodobně kříženec Chrupky (Chasselas) a Muscat de Saumur. Dnes bohužel ustupuje MOPRu, který je pěstitelsky méně náročný. Velmi aromatické víno.

Irsay Oliver - maďarská odrůda

Brzy uzrává a hrozny jsou vhodné i jako stolní. Vysoce aromatické víno se zpožděnou kyselkou, bývá zneužíván do známkových vín.

CO SE TADY ČTE NEJVÍC (Popular Posts)

MENU a ŠTÍTKY Vaše hledání příspěvků! Je tu všechno?

0 závisti 7 000 000 776833333 ACTA Admin Afektivní neurověda Afrodisiaka Afty Akáty bílé Alcatraz Alergie Alicia Keys Allison Crowe Alternativní medicina Alzheimerova choroba Americké zdravotnictví Amerika Anatomie Android Aristoteles Asertivita Astronomie Ateroskleróza Bakterie Basshunter Beethoven Symphony Beletrie Benedikt XVI. Bible Biochemie Bioklimatologie Blogerka Blogeři sobě Blogy Bohemian melody and songs Bolest Bolest u člověka Bolesti nohou BonaFides Bouře Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. bubble nebula Bug Opera Bůh Slunce Bulvár Buněčné receptory Bylinky Bylinky a spánek Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cestovní medicina Cesty Cibule Cicero Cippolovy zákony stupidity Citový mozek Civilizace Civilizační nemoci Clinique Co je psáno Credo Experto Čaj o páté České momenty D-FENS Dehydratace Delirium Demence Demokracie Den pro tebe Dengue Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Deprivanti a deprivantství Deštivý den Děti Dětská obezita Dětské lékařství Dětství dezinformace Diabetes mellitus Diagnostika manipulace Diagnostika v oční medicině Diamanty Diferenciální diagnostika Diskuze a debaty Divizna velkokvětá Dlouhá cesta Dna Dobro a jeho světlo Dobrý voják Dobrý vtip! Domácí lékárna Dopisy Dr WEB Drahé kameny Drogy Editace a styl psaní příspěvků EKG Elektřina Elizabeth Blackwell Emergency emoce Energie a my Epidemiologie Erotika na internetu Erythema migrans Etnika Evropa Expert v terénu Externí disk Facebook Febrilní křeče Filmy Flejberk Florence and the Machine Fotografie František Ringo Čech Freud Frustrace Fysiologie Fytoterapie G+ G+ notifikace v Opeře Gastroenterologie Gaudeamus igitur GDX Access Geek Genius loci Geny a informace Glaukom Google Google AdSense Google Analytics Google Scholar Google+ Hemagel Hepatologie Historie Homeless Horečka Hudba Humor Humor a vtipy nebo moudra Humor v medicíně Hunting Hustý! Hutka Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Hyperplasie prostaty Hyperpyrexie Hypertensní choroba Hypertenze Hypnotika Charlie Chavizmus Chirurgie Cholera Cholesterol Chov včel Chronický únavový syndrom Chřipka Idiopathické Imunita In Vino Veritas Infekční koutky Infekční nemoci Instinkty Inteligence Interna a kardiologie Internet Ischemická choroba Ivonne Přenosilová jak na to Jaro Jaroslav Hutka Jordánsko Kalifornie Kalium Kamarádi Kamenný most Kapradí Kardiovaskulární zdraví Karel Kryl Karel Schwarzenberg Karikatura Kašel Káva Kemel Klávesové zkratky Klysma neboli klystýr Kodex internetového diskutéra Kofein Koledy Kolokvium Komentáře Kongres Konopka obecná Kontakty Kopírování Korsika Krajina Krásné ženy Kráťa Krizová linka Krmte ptáčky Kruh Užitečné příspěvky Kůň La Roux Laboratorní diagnostika Láska Lásky čas Léčivé rostliny Ledviny Legrace Lékárny Lékař Léky nové generace Les Lesní jahody Léto Lež Lidský život Life at Google Literatura Lymeská Borelióza Lymeská Borrelióza M.Parkinsoni Malnutrice Maminka Manicko depresivní syndrom Marek Slabý Markéta Šichtařová Matka a rodina. Ekonomie Maturita Medical Marijuana Medicina Meditace Meduňka Memy Měsíční noc Metabolický syndrom Meteorosenzitivita MEXICO MIKROBIOLOGIE Mikrobiom Mikroorganismy Milenci Minerály Mireille Mathieu Mobilní internet moderní medicina Modlitba za lásku Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace MOTOROLA Droid RAZR Moudra Moudrost Mozek Mozek a drogy MUDr. Jan Hnízdil MUDr. Plzák Můj pohled na svět Munchhausenův syndrom Murphyho zákony Music and Humor Muži a ženy Myslivost Myšlenka dne Narcistická porucha osobnosti Názory Nefrologie Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci prostaty Nemoci štítné žlázy Nemocný vypráví Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Neurologie Nikon Nobelovy ceny Novinky Novinky a zajímavosti Novinky v hudbě O dětství O chřipce obecně O jmelí O lásce O stárnutí a stáří O závisti O zdraví Obama Objevy Očkování Oční (ophthalmologie) Oldřich Vinař Optika ORL Osobnost lékaře Osobnostní patologie Ostatní Ostropestřec mariánský Otčenáš Ovoce Paliativní medicina Patologie Patrick Zandl Pavel Kysela Pesticidy Petr Novák Petra Pirátství Pivo Placebo Placebo efekt Plynové jezírko s oxygenoterapií Počítače a diagnostika Podnikání. Podzim Poezie Pohádka Pohyb Policie Porodnictví a gynekologie Porucha metabolismu Poruchy vědomí Pošta pro vás Potřeby a přání Pozitivní myšlení Poznámky Pravda Preexisting condition Premenstruační syndrom Prevence Prevence a zdraví Prezident Proces wuauclt.exe Prof. Koukolík prof. Matějček prof. MUDr František Koukolík Prof. MUDr. Pavel Pafko prohlížeč Opera Propedeutika Prostata Prostřeno Přátelé Přátelství Přetížení organizmu Příroda Psychiatrická onemocnění Psychiatrie a psychologie Psychoaktivní látky psychoanalýza Psychologie Psychopatie Psychosomatická medicina Ptáci Ptačí zpěv Pudy Půst Racionální výživa Radkin Honzák Rakovina prostaty (caP) Rath a sedmimilionová krabice Renata Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Rozum Rychlá pomoc Řešení problémů Římská mythologie Sametová revoluce Sammuel perský kocourek Sanitka Sanitka Mercedes veteran Screenshot Sdílení Serenoa repens Sex Sex a zdraví Schemer Skupinová hloupost Slovensko Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Smazání Facebooku Sociální patologie Sociální sítě Sociopatie Sokrates Soubory .OGG Soukromé Soukromí Spánek Spánek a jeho poruchy Spánek a léky Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství srpen 1968 Sršeň Stahování Stáří Statečnost Steatóza jater Stomatologie Strach Street View Stres Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl v potravě člověka Světlo Svoboda Svobodný internet Syrenia Šampaňské Škola Školní zdravotní služba Švejk Technické spekulace Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Tipy Tonometry TOPLekar.cz Toxiny Transplantace Tráva Trepanace mozku Trojský kůň Trpajzlíci Třezalka Twitter Twitter Frenzy U bankomatu u Křížku U řeky U vody Učitel Unwand Urologie USA Úvod úzkost Václav Havel Vajíčka Vanessa Mae Vánoce Velikonoce VENEZUELA Verše Veřejné mínění Veverka Videa Vilcacora Vinná réva Virosa Virtuální prohlídka měst Vlaštovka Vlčí mák Vlídné slovo Voda Vojenská služba Všímavost Vtipné a pozitivní Vtipné okamžiky Vtipy Vyhledávač Výchova Výživa WD My Passport YES WE CAN YouTube Zácpa Obstipatio Zahrady Zajímavosti Zákon Závislost Závislosti Zdraví Zdravotní pojištění Ze života lékařů Ze života sestřiček Zeď Zlatá střední cesta Zrcadlo Zrychlení počítače? Židovské Žít je tak krásné Život s holou prdelí Život v přírodě Životospráva Životospráva a dlouhý život